Có 1 kết quả:

shuāng tǐ chuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

catamaran