Có 1 kết quả:

shuāng yuán yīn ㄕㄨㄤ ㄩㄢˊ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

diphthong