Có 1 kết quả:

shuāng yuán yīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

diphthong