Có 1 kết quả:

shuāng guān yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pun
(2) play on words
(3) a phrase with a double meaning