Có 1 kết quả:

shuāng rèn jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

double-edged sword (both lit. and fig.)