Có 1 kết quả:

shuāng zhōu qī xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(math.) double periodicity