Có 1 kết quả:

shuāng xǐ lín mén

1/1

Từ điển Trung-Anh

two simultaneous happy events in the family