Có 1 kết quả:

shuāng céng bā shì ㄕㄨㄤ ㄘㄥˊ ㄅㄚ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

double-decker bus