Có 1 kết quả:

shuāng xìng liàn ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bisexual
(2) bisexuality