Có 1 kết quả:

shuāng chōu

1/1

shuāng chōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

black soy sauce