Có 1 kết quả:

shuāng fāng tóng yì ㄕㄨㄤ ㄈㄤ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bilateral agreement