Có 1 kết quả:

shuāng fāng tóng yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

bilateral agreement