Có 1 kết quả:

shuāng qū yú gē

1/1

Từ điển Trung-Anh

hyperbolic cosecant, i.e. function cosech(x)