Có 1 kết quả:

shuāng qū yú xián

1/1

Từ điển Trung-Anh

hyperbolic cosine or cosh (math)