Có 1 kết quả:

shuāng qū xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

hyperbola