Có 1 kết quả:

shuāng jí

1/1

shuāng jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bipolar