Có 1 kết quả:

shuāng qiú jūn

1/1

Từ điển Trung-Anh

diplococcus