Có 1 kết quả:

shuāng chéng

1/1

shuāng chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) return-trip
(2) two-way
(3) bidirectional
(4) double-pass