Có 1 kết quả:

shuāng tǒng wàng yuǎn jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

binoculars