Có 1 kết quả:

shuāng jiǎo xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unshielded twisted pair
(2) UTP