Có 1 kết quả:

shuāng jié gùn

1/1

Từ điển Trung-Anh

nunchaku