Có 1 kết quả:

shuāng ruǐ lán ㄕㄨㄤ ㄖㄨㄟˇ ㄌㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

double-stamen orchid (Diplandrorchis sinica S.C. Chen), an endangered species