Có 1 kết quả:

shuāng yíng

1/1

shuāng yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) profitable to both sides
(2) a win-win situation