Có 1 kết quả:

shuāng biān

1/1

shuāng biān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bilateral