Có 1 kết quả:

shuāng fēi

1/1

shuāng fēi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flying in pairs
(2) close union as husband and wife
(3) round-trip flight
(4) (slang) threesome