Có 1 kết quả:

fǎn zhī yì rán

1/1

fǎn zhī yì rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

vice versa