Có 1 kết quả:

fǎn guāng

1/1

fǎn guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to reflect light

Một số bài thơ có sử dụng