Có 1 kết quả:

fǎn guāng jìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) reflector
(2) reflecting mirror