Có 1 kết quả:

fǎn gòng

1/1

fǎn gòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

anti-communist