Có 1 kết quả:

fǎn qí dào ér xíng zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to do the very opposite
(2) to act in a diametrically opposite way