Có 1 kết quả:

fǎn chú dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

ruminant