Có 1 kết quả:

fǎn dòng fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) reactionaries
(2) reactionary elements