Có 1 kết quả:

fǎn pàn fèn zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) insurgent
(2) rebel