Có 1 kết quả:

fǎn xiàng

1/1

fǎn xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) opposite direction
(2) reverse