Có 1 kết quả:

fǎn lǒng duàn fǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) anti-trust law
(2) legislation again monopolies