Có 1 kết quả:

fǎn lǒng duàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) anti-trust legislation
(2) anti-monopoly