Có 1 kết quả:

fǎn duì pài

1/1

fǎn duì pài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

opposition faction