Có 1 kết quả:

fǎn shè guāng

1/1

fǎn shè guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to reflect light
(2) reflection
(3) reflected light