Có 1 kết quả:

fǎn shè ōu zhì liáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

reflexology (alternative medicine)