Có 1 kết quả:

fǎn shè xīng yún

1/1

Từ điển Trung-Anh

reflection nebula