Có 1 kết quả:

fǎn duì piào

1/1

fǎn duì piào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a vote against
(2) a veto