Có 1 kết quả:

fǎn duì dǎng

1/1

fǎn duì dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

opposition (political) party