Có 1 kết quả:

fǎn chā

1/1

fǎn chā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) contrast
(2) discrepancy