Có 1 kết quả:

fǎn yìng duī xīn

1/1

Từ điển Trung-Anh

reactor core