Có 1 kết quả:

fǎn kǒng zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

war on terrorism