Có 1 kết quả:

fǎn yìng duī

1/1

fǎn yìng duī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

reactor