Có 1 kết quả:

fǎn yìng shì

1/1

fǎn yìng shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

equation of a chemical reaction