Có 1 kết quả:

fǎn yīng shí jiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

response time (technology)