Có 1 kết quả:

fǎn yìng guō

1/1

fǎn yìng guō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reaction pot (chemical engineering)
(2) cauldron (at Hogwarts 霍格沃茨)