Có 1 kết quả:

fǎn jiē

1/1

fǎn jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trussed
(2) with hands tied behind the back