Có 1 kết quả:

fǎn qì xuán

1/1

fǎn qì xuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

anticyclone