Có 1 kết quả:

fǎn qián

1/1

fǎn qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) anti-submarine
(2) antisubmarine